Još jedan izveštaj o homeopatiji…

https://www.sciencebasedmedicine.org/another-damning-homeopathy-report/

Homeopatija se zasniva na magijskom razmišljanju.

Šta je potrebno? Ovo pitanje je aktuelno već duže vreme, pitanje koje je značajno kada je reč o legitimnosti i efektivnosti naših profesionalnih i regulatornih institucija.

Homeopatija je stopostotna glupost. Ona je je jedan od takozvanih „alternativnih“ medicinskih sistema koji apsolutno nema osnovu u stvarnosti. Bazira se na idejama starim dva veka iz prednaučnog perioda, lošim pretpostavkama za koje se ispostavilo da su pogrešne.

Pojam koji stoji iza homeopatije je da je bolest izazvana problemom sa dušom ili životnom energijom. Zasniva se na ideji da se „isto leči istim“. Homeopata mora naći supstancu koja se u potpunosti poklapa sa simptomima, uključujući osobine ličnosti i površne detalje kao što je boja očiju, i onda dati magični napitak koji je napravljen razblaživanjem odgovarajuće supstance dok ne prestane da postoji – ali da suština ostane.

Homeopatija nema osnova u medicini, psihologiji, hemiji, čak ni u fizici. To je jedna od tvrdnji o kojoj bih nešto hteo da kažem, nije moguće da funkcioniše.

Ono što ne iznenađuje je da, kada se homeopatski proizvodi testiraju na rigoroznim medicinskim ispitivanjima, oni ne deluju. Pregled sistematskih istraživanja homeopatije zaključuje:

Nalazi trenutnih dostupnih Kohranovih istraživanja studija homeopatije ne pokazuju da homeopatski lekovi imaju efekta, sem placeba.“

Prosta činjenica je da i posle dva veka, i ponovnim interesovanjem za istraživanjem poslednjih nekoliko decenija, nema nagoveštaja da homeopatija uopšte funkcioniše.

Jedini mogući racionalan odgovor na ovu situaciju je da se zaključi da je homeopatija bezvredna i da bi trebalo da bude potpuno odbačena, proglašena za pseudonauku. Kultura, verovanje i institucije su, međutim, nepromenljive, i poput Saurona, čak i nakon što je poražena od nauke, homeopatiji je dozvoljeno da postoji.

Bezvrednost homeopatije nije samo mišljenje SMB-a. Postoje iscrpna istraživanja homeopatije koja su došla do istog ili sličnog zaključka. Najbolji je bio izveštaj britanske Kuće naučnog i tehnološkog komiteta: Provera dokaza 2 Homeopatija. Nakon opširne istrage, i dopuštanja homeopatama da se pokažu, komitet je zaključio da homeopatija nije mogla da funkcioniše, da ne funkcioniše, i da bi trebalo da bude potpuno odbačena.

Takođe postoji kasniji švajcarski izveštaj koji je došao do drugačijeg zaključka, a to je da ima dokaza da homeopatija funkcioniše. Švajcarski izveštaj je, međutim bio reakcija na prethodnu švajcarsku odluku protiv homeopatije. Komitet je bio prepun homeopata, i nije iznenađujuće da je istraživanje imalo pozitivan obrt.

vpSpec008-homeopathy02

Ako analizirate istraživanje, shvatićete da u došli do istog zaključka o podacima – studije visokog kvaliteta pokazuju da homeopatija ne funkcioniše. Onda su, međutim, izveli trik. Kako sam prethodno izneo:

Švajcarska studija je pregledala iste podatke, ali je očigledno htela da dođe do dopadljivog zaključka. Tako su se raspravljali oko promene u normalnim pravilima o dokazima, što je uobičajena strategija među CAM zagovornicima. Odlučili su da se više oslanjaju na ’stvarnu efektivnost’ što je samo CAM izraz za ’loše kontrolisane studije’. U stvarnom svetu ne možemo kontrolisati variable i slepe subjekte – to su veštački uslovi rigoroznih ispitivanja.

Švajcarski izveštaj je bio lažiran i pristrasan, i opet nisu mogli da zaključe da podaci pokazuju da homeopatija funkcioniše. Morali su da povuku potez ’placebo leka’ i tvrde da na neki način ’funkcioniše’ iako nije postojao pravi efekat homeopatskih proizvoda. Očigledno su samo homeopate bile prevarene ovom smicalicom.

Nacionalni zdravstveno-medicinski istraživački savet vlade Australije

Sada imamo novi izveštaj, ovoga puta iz Australije: Efektivnost homeopatije za kliničke uslove: procena dokaza. Oni su zaključili:

Malobrojne su dovoljno velike studije dobrog kvaliteta koje ispituju efektivnost homeopatije kao lečenja bilo kog kliničkog stanja kod ljudi. Dostupni dokazi nisu dovoljno jaki i ne uspevaju da demonstriraju da je homeopatija efektivno lečenje za bilo koje od prijavljenih kliničkih stanja kod ljudi.

Drugim rečima – homeopatija ne funkcioniše. Takođe su zaključili da je većina homepatske literature veoma lošeg kvaliteta. Studije dobrog kvaliteta, međutim ne pokazuju efekat. Ovo je iscrpan pregled od 301 strana, koji je došao do istog zaključka kao i svi drugi naučni pregledi.

Pogledali su 57 sistematskih pregleda koji uključuju 68 uslova. Za sedam uslova nisu postojale studije kvaliteta. Za ostalih 61 su postojali dokazi o nedostatku efikasnosti.

Zaključak

Homeopatija se zasniva na magijskom razmišljanju. Nije održiva ni u nauci ni u stvarnosti. Uprkos ovome je naširoko istraživana zbog kliničkih efekata. Dok je najveći deo ovog istraživanja lošeg kvaliteta, postoji i istraživanje koje je na visokom nivou, i ono neprestano pokazuje da homeopatija nema efekta.

Ektremno niska pre-verovatnoća, kombinovana sa lošim kliničkim dokazima, je štetna po homeopatiju. Prosto ne postoji racionalno opravdanje za dalje istraživanje u ovo pre-naučnom i nedokazanom pojmu. Nije nam potrebno dalje istraživanje. Nijedna vlada ne bi trebalo da finansira homeopatiju, plaća za homeopatsko lečenje, finansira istraživanje, ili čak odobrava homeopatiju i bilo kakvom zvaničnom svojstvu. Ovo znači da homeopatija ne treba da bude licencirana, i da homeopatski proizvodi ne treba da budu odobreni.

Međutim, homeopatija i dalje ima podršku većine vlada. To se uglavnom bazira pogrešnom shvatanju u javnosti kada je reč o tome šta je homeopatija, u kombinaciji sa lobiranjem homeopata i onih koji podržavaju nenaučnu medicinu.

Nauci je očigledno potreban jači lobi.

Autor: Steven Novella

%d bloggers like this: