Argument iz vere

Veruješ da nešto postoji, dakle to postoji

vpSpec005-argument-iz-vere

Argument iz vere je argument za postojanje boga. Ova logička greška nastaje kada se tvrdi da možemo da znamo da postoji bog kroz veru.

Čak i kada bi to bila istina, ovaj argument ipak u sebi sadrži jedno očigledno ograničenje. Naime, da bi smo prihvatili taj argument kao validan, neophodno je da smo ga prethodno već prihvatili kao validnog.

Argument iz vere ima sledeći oblik:

P1: Vera je jedinstven metod znanja:
– Ništa se ne može znati sa sigurnošću ili biti dokazano od nule.
– Zato se moramo osloniti na pretpostavke koje prihvatamo na osnovu vere.
– Kroz veru možemo znati da ove istine ne mogu drugačije biti verifikovane.
P2: Postojanje Boga ne može se utvrditi, osim kroz veru.
P3: Ja imam veru u Boga.
Zaključak: Bog postoji.

Već u samom startu nailazimo na problem, a to je prva premisa koja jednostavno nije istinita. Tvrdnja da se ništa ne može znati sa sigurnošću ili biti dokazano od nule može se pokazati kao lažna kada se uzme u obzir recimo filozofski iskaz Renea Dekarta (Rene Decartes) „Mislim dakle jesam“ ili na primer prosta matematika.

Možete sasvim lako da dokažete sebi da vaš um postoji u nekom mogućem obliku, kao i da je 2+2=4 sa apsolutnom sigurnošću.

Dodatni problem je činjenica da vera nije neophodna ni u jednoj drugoj situaciji, jer je potpuno nepouzdana. Članovi raznih kultova, ali i članovi konvencionalnih religija, često imaju toliko jaka ubeđenja i veru da ih to natera da izvrše ubistvo ili samoubistvo, čak i kada su ta njihova ubeđenja očigledno lažna.

Argument iz vere je apsolutno kontraproduktivan za ateiste. Pošto se insistira na tome da je vera najbolji, ili čak jedini način bogopoznanja, to podrazumeva da svako ko nema veru mora odmah da odustane od otkrivanja čega bilo o bogu. Ovaj argument podstiče teiste da ni ne pokušavaju da opravdaju svoja verovanja čvrstim, objektivnim dokazima.

Na kraju, ovaj argument je krajnje neuverljiv svakome ko već ne veruje u sam zaključak. Međutim, kontradiktorno, ipak pruža način vernicima da reafirmišu svoju veru kroz kružno rezonovanje (moja vera u Boga je opravdana mojom verom u boga). Ovo čini da argument bude defanzivna taktika. Taktika koja nema moć da ubedi druge, ali koja postaje nepobitna samo zbog puke tvrdoglavosti. Ateista suočen sa nekim ko iskreno veruje u ovaj argument mora odustati, samo zato što teista izgleda potpuno nedostižno kroz racionalnu diskusiju.

Autor: Predrag Stojadinović

%d bloggers like this: