Izaberite svog lekara

Moć u rukama neobrazovanih pojedinaca ili amoralnih institucija kojima je jedino stalo do novca u određenim slučajevima može da ugrozi i same temelje društva zasnovanog na razumu, pravu i sekularnim vrednostima.

Izaberite svog lekara

Dimitrije je doktor. Diplomirao je medicinu, završio pripravnički staž, položio stručni ispit i zaposlio se. Prilikom prijema diplome o završenom školovanju položio je zakletvu da će se u obavljanju svog poziva pridržavati načela utvrđenih u Hipokratovoj zakletvi, kao i načela profesionalne etike. Pohađa seminare kontinuirane edukacije, kako bi bio u toku sa novim medicinskim saznanjima. U slučaju da prisustvom ili organizovanjem seminara ne osvoji dovoljan broj poena, postoji opasnost da mu Lekarska komora Srbije oduzme licencu za rad. Svakog meseca mu se od plate odbijaju doprinosi za penziono, socijalno i zdravstveno osiguranje.

Ustanova u kojoj je Dimitrije zaposlen pored njega zapošljava dovoljan broj radnika odgovarajuće stručne spreme, sa položenim stručnim ispitom, a za obavljanje određenih poslova i sa odgovarajućom specijalizacijom. Ustanova poseduje dijagnostičku, terapijsku i drugu opremu za pružanje zdravstvene zaštite, prostorije za prijem obolelih, odnosno zdravih lica, za obavljanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka lečenja i smeštaj pacijenata, za čuvanje lekova i medicinskih sredstava i obezbeđen sanitetski prevoz.

Prilikom osnivanja ustanove u kojoj je Dimitrije zaposlen, zdravstveni inspektor je rešenjem utvrdio da su ispunjeni svi uslovi propisani zakonom. Ustanova ima istaknut raspored radnog vremena, cenovnik i izdaje račune za pružene zdravstvene usluge. Takođe, poseduje statut i akt o osnivanju i sve zakonski neophodne podatke, počev od imena vlasnika ustanove (osnivača), direktora, zamenika direktora, članova upravnog odbora, nadzornog odbora, zaštitnika prava pacijenata, načina obezbeđivanja sredstava za rad, sve do međusobnih prava i obaveza zdravstvene ustanove, osnivača i radnika. Periodično dostavlja Institutu za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut statističke izveštaje iz medicinske dokumentacije koju redovno vodi o svojim pacijentima.

Pera se takođe bavi zdravstvenim radom. Ima završenu osnovnu školu. Nije imao pripravnički staž, nije polagao stručni ispit niti je išao na specijalizaciju, a ne pohađa ni stručne seminare. U registru Lekarske komore Srbije –
nije evidentiran. S obzirom na to da nije primio diplomu o završenom medicinskom školovanju, niti se formalno zaposlio, nije ni položio Hipokratovu zakletvu. Platu sebi i ostalim radnicima određuje proizvoljno i ne uplaćuje doprinose za penziono, socijalno niti zdravstveno osiguranje. Ipak, država će mu obezbediti odgovarajuću penziju iz budžeta.

Ustanova u kojoj je Pera zaposlen pored njega „zapošljava“ određen broj radnika bez odgovarajuće stručne spreme, bez položenog stručnog ispita i specijalizacije, pa čak i bez ugovora o radu. Ustanova ne poseduje dijagnostičku, terapijsku niti drugu opremu za pružanje zdravstvene zaštite, prostorije za prijem obolelih, odnosno zdravih lica, za obavljanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka lečenja, za čuvanje lekova i medicinskih sredstava, niti obezbeđen sanitetski prevoz, već jedino prostorije za smeštaj pacijenata.

Prilikom „osnivanja“ ustanove u kojoj je Pera zaposlen, zdravstveni inspektor nije ni pozvan. Ustanova nema istaknut raspored radnog vremena, cenovnik usluga, niti izdaje račune. Ustanova ne poseduje statut, niti akt o osnivanju. Ne zna se ime direktora, zamenika direktora, članova upravnog odbora, članova nadzornog odbora, zaštitnika prava pacijenata, način obezbeđivanja sredstava za njen rad, niti međusobna prava i obaveze ustanove, osnivača i zaposlenih radnika. Pored toga, ne dostavlja nadležnom zavodu, tj. Institutu za javno zdravlje Srbije statističke izveštaje iz medicinske dokumentacije, budući da ni ne poseduje medicinsku dokumentaciju. Ponekad nema ni građevinsku dozvolu, nego su pacijenti smešteni u kontejnere za privremeni smeštaj.

Osnovna razlika između Dimitrija i Pere je u nivou političke podrške koju uživaju. Dimitrije je do svog znanja došao isključivo radom i zalaganjem. Čak i da je želeo da uradi nešto „s one strane zakona“, to mu je sistemski onemogućeno. Pera je do svog zvanja došao isključivo političkom podrškom, ali ne izbegava poslove „sa strane“. Naprotiv. Primiće na „lečenje“ čak i one koji se skrivaju od zakona.

Ukoliko ste prilikom čitanja teksta stekli utisak da ustanove poput Perine ne postoje u našoj zemlji, prevarili ste se. Nalaze se u Bačkom Petrovom Selu, Čeneju, Vilovu, Krčedinu, Vitkovcu i Brajkovcu, a Srpska pravoslavna crkva ih već nekoliko godina koristi za nadrilekarsko i protivzakonito lečenje narkomanije. Dva centra (Crna reka i Lešnica) su prestala sa radom usled osude javnosti zbog prebijanja, silovanja i ubistva štićenika. Kompletna podrška za rad centara sastoji se iz dva memoranduma koje su sa Mirkom Bulovićem – predsednikom politički najuticajnije nevladine organizacije – mimo Skupštine i javne rasprave potpisali ministar zdravlja Zoran Stanković 22. 6. 2011. i ministar policije Ivica Dačić 18. 3. 2012. godine. Memorandumima je prećutno ignorisano kršenje čak 66 od 280 članova Zakona o zdravstvenoj zaštiti, zbog čega je udruženje građana zanemarljivog političkog uticaja, Ateisti Srbije, svojevremeno reagovalo javnim saopštenjem. Podršku ovim memorandumima su obezbedili prethodni ministar zdravlja Tomica Milosavljević, njegova pomoćnica (trenutno predsednica Udruženja za javno zdravlje Srbije) Snežana Simić i Vuk Stambolović, buduči da je, na njihovo zalaganje, Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine, objavljenim u „Službenom glasniku RS“, br. 119/2007 od 14. 12. 2007, pored ostalih oblika nadrilekarstva (homeopatija, kvantna medicina, reiki…), legalizovana i „duhovna energetska medicina“. Osnovu pravilnika je predstavljao popis alternativnih metoda lečenja – diplomski rad Marije Kujundžić, kojoj je Vuk Stambolović bio mentor, a u izradi je učestvovala radna grupa Sekcije za tradicionalnu medicinu Udruženja za javno zdravlje Srbije, u kojoj je samo jedan član (od ukupno šest) imao medicinsko obrazovanje. Rad navedenih lica, udruženja i sekcija predstavlja suštu suprotnost idejama doktora Milana Jovanovića Batuta, autora knjige „Nadrilekari: kako varaju, globe i zatiru narod: neobaveštenom i lakovernom svetu za pouku“. Doktor Batut je bio jedan od osnivača Medicinskog fakulteta u Beogradu i njegov prvi dekan. Bavio se narodnim zdravstvenim prosvećivanjem i borbom protiv nadrilekarstva.

Moć u rukama neobrazovanih pojedinaca ili amoralnih institucija kojima je jedino stalo do novca u određenim slučajevima može da ugrozi i same temelje društva zasnovanog na razumu, pravu i sekularnim vrednostima. Za zatvaranje nadrilekarskih centara SPC dovoljno je ispoštovati samo jedan član Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je sam po sebi očigledan:

Član 53
Ministarstvo donosi rešenje o privremenoj zabrani rada, ili o privremenoj zabrani obavljanja određenih poslova zdravstvene delatnosti, ako:

1) zdravstvena ustanova ne ispunjava uslove propisane zakonom u pogledu kadra, opreme, prostora i lekova;
2) obavlja zdravstvenu delatnost koja nije utvrđena rešenjem za početak obavljanja zdravstvene delatnosti;

Poseban problem centara ovog tipa ne predstavlja samo kršenje zakona. Dodatni problem predstavljaju i posledice po „štićenike“, koji ne bivaju osposobljeni za dalje funkcionisanje (resocijalizaciju), jer se taj proces vrši od strane nekvalifikovanog osoblja.

Dodatno, izveštaji koji iz ovakvih centara stižu o uspešnosti lečenja zasnivaju se na izostavljanju neuspešnih slučajeva, ignorišući one koji se vrate u narkomaniju. Stoga se takvi izveštaji nikako ne mogu smatrati stručno relevantnim.

Autor: Dobrica Nikolić

Izaberite svog lekara